Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Mgr. Miroslav Šmilňák - Miro Jilo
Cyprichova 2485/68
831 53 Bratislava
Slovenská republika
IČO 50640933
DIČ 1078295240
zapísaný v OU-BA-OZP1-2016/109493-2
č. živnostenského registra 110-253333
 

Zodpovedná osoba a kontakt

Mária Šmilňáková
+421 908 446 266 - v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00
adresa pre podanie sťažností a vrátenie tovaru v prípade reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy:
Mária Šmilňáková
Cyprichova 68
831 53 Bratislava
 

dOZOrný orgán

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27    
 

1) O registrácii a ochrane osobných údajov

"Vyhlasujeme, že požadované osobné údaje slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na portáli mirojilo.sk (prevádzkovateľom podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je Mgr. Miroslav Šmilňák - Miro Jilo, identifikačné údaje v úvode) a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Nevyhnutne sa jedná o nasledovné údaje: meno a priezvisko, resp. názov firmy (u právnických osôb), adresa pre doručenie tovaru vrátane PSČ, e-mailová adresa. Je možné uviesť aj telefónne číslo pre urýchlenie vzájomnej komunikácie. Údaje pre doručenie tovaru budú poskytnuté jedine doručovateľovi."
Pred potvrdením registrácie je možné súhlasiť so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu mirojilo.sk, v súlade so zákonom. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: obchod@mirojilo.sk. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.
Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.
 
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností, vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a plnenia nárokov z tohto vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu), resp. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 
Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) ani medzinárodnej organizácii.
Podľa podmienok, stanovených v uvedenom zákone, máte právo na prístup, opravu a obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, právo na prenositeľnosť a právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, či už elektronicky alebo písomne. Rovnako máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho) - ide o kúpnu zmluvu uzatvorenú na diaľku (upravuje ju Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a tiež si je vedomý povinnosti uhradiť cenu objednávky. Na obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený samotným uskutočnením objednávky, resp. má možnosť sa s nimi zoznámiť počas uskutočnenia objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
 

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.
 

3) Doprava a doručenie tovaru

Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty formou doporučenej poistenej zásielky (list, balík - je potrebné podpísať prevzatie) alebo formou dobierky, resp. prostredníctvom iného zmluvného dopravcu.
Štandardná doba doručenia zásielky v rámci SR je 1-3 pracovné dni, za oneskorené dodanie tovaru predávajúci nenesie zodpovednosť.
Poštovné za služby vybraných dopravcov sú uvedené jednotlivo pri výbere spôsobu dopravy. 
Pri celkovej hodnote objednávky nad 50,00 € poštovné neúčtujeme. 
 

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad, pričom záručná lehota začína plynúť dátumom prevzatia tovaru a jej dĺžka je v súlade so zákonom - 24 mesiacov.
Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania. Je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. nadmernú intenzitu používania výrobku alebo používanie výrobku k nevhodnému účelu.
Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.
Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať. Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
V prípade, že zákazník nakupuje tovar na firmu (uvedie firemné údaje – IČO alebo DIČ), takýto vzťah sa neriadi občianskym zákonníkom ale obchodným zákonníkom a predajcom poskytovanú "záruku za akosť" je možné skrátiť na 12 mesiacov (predpokladá sa intenzívne využívanie a následné skoršie opotrebovanie tovaru). V takom prípade budú uvedené zmeny dokladované v priloženom záručnom liste.
 

5) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa len spotrebiteľ - teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
V tom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy písomne potvrdí, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty písomne na adresu Mária Šmilňáková, Cyprichova 68, 83153 Bratislava alebo e-mailom na adresu obchod@mirojilo.sk.
Spotrebiteľ je v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal, pričom sám hradí náklady na vrátenie tovaru. Predávajúci je v rovnakej lehote povinný vrátiť zaplatenú sumu (cena tovaru + základná sadzba poštovného podľa obch. podmienok) na spotrebiteľom uvedené č. účtu, avšak až po preukázaní odoslania tovaru spotrebiteľom.
 
Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá v prípade zmlúv:
- na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
- na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu
- na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal
- na dodávku novín, časopisov a nezabalených kníh (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale)
- na poskytnutie tzv. digitálneho downloadu  (napríklad ebooky a hudobné skladby) – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 
Ako postupovať pri vrátení tovaru v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy:
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a podľa možnosti v stave, v akom bola prevzatá pri dodávke. Spotrebiteľ má samozrejme právo tovar rozbaliť a vyskúšať (s výnimkou audio a video nahrávok, počítačových programov), avšak v prípade, že spotrebiteľ vráti tovar znehodnotený alebo inak poškodený, môže byť na základe dohody od neho požadovaná náhrada škody. K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielka musí byť odoslaná predajcovi v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Peniaze vám budú vrátené na Váš bankový účet do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy (cena tovaru v plnej výške + základná sadzba poštovného uvedená v obch. podmienkach) avšak až po preukázaní odoslania tovaru.
 

6) Spôsoby platby

Spôsob platby možno vybrať pred výberom dopravy.
  • Platba bezhotovostným prevodom vopred na účet - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet SK33 7500 0000 0002 0223 5043, najneskôr ďalší pracovný deň. Ak suma za objednaný tovar nebola splatená riadne a včas, a to najneskôr do 14 dní odo dňa objednania, objednávka tovaru sa považuje za nezaplatenú a predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  • Dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou, resp. cez Zásielkovňu a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
  • Prostredníctvom platobnej brány Paypal.
 

7) Reklamácie

V prípade že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 5) Obchodných podmienok.
 

8) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.
Výrobok zašlite na adresu - "Mária Šmilňáková, Cyprichova 68, 831 53 Bratislava" a informujte nás o jeho odoslaní
(obchod@mirojilo.sk alebo +421 908 446 266). Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie). K tovaru priložte kópiu dokladu o kúpe a starostlivo ho zabaľte, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu počas prepravy. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť.
Ihneď po našom prevzatí tovaru obdržíte reklamačný protokol. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Chybný alebo poškodený tovar bude opravený, resp. vymenený alebo bude vrátená kúpna cena, v odôvodnených prípadoch môže byť reklamácia zamietnutá. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu.
O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky, budete informovaní o expedícii balíka a predpokladanom termíne doručenia.
 

9) alternatívne riešenie sporov

  • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@mirojilo.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.
  • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy európskeho parlamentu pre alternatívne riešenie sporov RSO.
  • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 
Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.
 
Obchodné podmienky sú platné od septembra 2017 do odvolania.
Aktualizované: júl 2023.
Informácia pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok pred dňom reklamácie platia obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.